Levering en leveringstijd

Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Verkoper kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Ook bij afwijkingen van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, is koper verplicht het gekochte te accepteren. Bij niet tijdige levering zal de koper bij aangetekend schrijven verkoper in gebreke stellen en hem een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om de levering alsnog na te komen. Slechts indien verkoper de levering ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van de verkoper tot het vergoeden van enige schade. Een eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.

Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. Verkoper zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van verkoper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door verkoper. Verkoper is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door verkoper gedragen. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Kunst, het logboek van mijn leven

Het geeft mij veel plezier om mijn kunstuitingen te delen met zoveel mogelijk kleurenliefhebbers. Uw glimlach maakt de wereld een mooie plek om te leven en te creƫren.

Pin It on Pinterest

Share This