Retour sturen

Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van het product.

  • De kosten van het terugzenden van het product komen ten laste van de Koper.
  • Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. aankoopnota.
  • De producten mogen niet beschadigd zijn. Ook dient de complete onbeschadigde verpakking aanwezig te zijn.

Mocht er niet aan deze voorwaarden voldaan worden dan worden er kosten in rekening gebracht voor het retourneren/annuleren van de bestelling. Deze kosten zullen een bepaald percentage van het aankoopbedrag beslaan en deze zullen door de verkoper worden vastgesteld. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijden de door verkoper gemaakte kosten in rekening gebracht.

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien de koper een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De koper krijgt, naar zijn keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoedbon indien en zodra het product door de verkoper retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden.

De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de verkoper. Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  1. Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van verkoper of de maker van het product zijn verricht;
  2. Indien de koper niet kan bewijzen dat hij het product bij de verkoper heeft gekocht;
  3. Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
  4. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de kennisgeving door de koper aan de verkoper, tenzij de koper een consument is, in welk geval een termijn van twee jaar geldt. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is verkoper ter zijn keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden, in welk geval de koper de overeenkomst mag ontbinden of de koopprijs mag verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomen.

Kunst, het logboek van mijn leven

Het geeft mij veel plezier om mijn kunstuitingen te delen met zoveel mogelijk kleurenliefhebbers. Uw glimlach maakt de wereld een mooie plek om te leven en te creëren.

Pin It on Pinterest

Share This